Opći poljoprivredni tehničar

Predavači

Kategorija

Poljoprivreda

Naziv zanimanja: OPĆI POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR/KA

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM OBRAZOVANJA

Cilj obrazovanja:

Cilj obrazovanja je stjecanje znanja i vještina za organizaciju rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji, primjena modernih i suvremenih sredstava za rad uz korištenje znanja i dostignuća znanosti i tehnike.

Cilj je i stjecanje znanja i vještina za organizaciju rada u različitim granama stočarstva, pravilno korištenje nasljedne osnove i uvjete držanja pojedinih kategorija stoke.

Neke od kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

  • Obavljanje poslova u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primjenom modernih i suvremenih sredstava i materijala za rad u području biljne proizvodnje
  • Obavljanje konkretnih operacija rada, od pripreme materijala i sredstava za zaštitu, berbe i žetve, transporta i spremanja proizvoda biljne proizvodnje, njihove dorade i čuvanja
  • Poslovi organizacije rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji
  • Organizacija rada u različitim granama stočarstva, pravilno korištenje nasljedne osnove i poznavanje uvjeta držanja pojedinih vrsta i kategorija stoke

 

UVJETI UPISA

Uvjeti upisa u program stjecanja srednje stručne spreme: završena osnovna škola

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije: završena srednja škola

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe redovnog obrazovanja koji su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

  • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati