Prodavač

Predavači

Naziv zanimanja: PRODAVAČ/PRODAVAČICA

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

Opća znanja polaznici stječu iz općeobrazovnih nastavnih predmeta i predmeta orijentiranih na struku, suradnju i grupnu raspravu s radnim timom, logičko razmišljanje, uspješno prilagođavanje radnoj okolini i napredovanju u struci.

Posebna znanja polaznici stječu obrazovanjem iz predmeta orijentiranih na struku i strukovnih predmeta koji su uvjet za osposobljenost polaznika za samostalno i uspješno obavljanje poslova u struci.

Praktična znanja stječu se pokaznim vježbama, raznim oblicima samostalnog rada u praktikumu, praktičnom nastavom u trgovini.

Vještine polaznici stječu putem opetovanih vježbi na praktičnoj nastavi, a odnose se na:

 • provođenje radnih procesa i tehnika poslovanja prodavaonice
 • primjenu postupaka vezanih uz opskrbu prodavaonice robom
 • vještine u procesu prodaje robe kupcu
 • vještine i navike korištenja osobnih zaštitnih sredstava
 • primjenu mjera zaštite na radu te razvijanje sposobnosti obavljanja radnih zadataka na siguran način uz poštovanje zakonskih propisa
 • razvijanje osjećaja odgovornosti za obavljeni posao
 • primjenu osobne higijene i razvijanje ekološke svijesti
 • uočavanja mogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja u struci

Nakon završenog obrazovanja polaznik je sposoban:

 • sposoban uspostaviti komunikaciju sa suradnicima
 • spoznati vlastite mogućnosti i dosege, te uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline
 • uspostaviti kontakt s kupcem te kroz razgovor saznati njegovu potrebu, prezentirati mu robu i savjetovati ga i provesti prodaju
 • kreativno organizirati događanja u prodavaonici u cilju povećanog interesa za robu (degustacije, demonstracije, nagradni natječaji i si.).
 • pripremiti prodavaonicu za preuzimanje robe
 • preuzeti i evidentirati robu u prodavaonici
 • izabrati i rukovati sredstvima, dokumentacijom i materijalima za rad
 • razviti osjećaj odgovornosti za obavljeni posao, racionalno korištenje vremena, te čuvanje resursa kojima se koristi pri radu
 • ocijeniti važnost osobne i radne higijene te razviti ekološku svijest.

Uvjeti upisa

U program izobrazbe za zanimanje prodavač mogu se upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za praktičnu nastavu u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje prodavač polaznik mora imati najmanje 17 godina i završenu srednju školu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za praktičnu nastavu u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Način izvođenja nastave

Školovanje za zanimanje prodavač/ica se izvodi konzultativno-instruktivnim načinom.