Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj strojevima za otkup i preradu kamena

Nastavni plan i program osposobljavanja: Rukovatelj strojevima za otkup i preradu kamena

UVJETI UPISA 

U program osposobljavanja za  rukovatelja/icu strojevima za otkop i preradu kamena može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu strojevima za otkop i preradu kamena

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

  1. Razlikovati strojeve kao i dijelove i sklopove strojeva za otkop i preradu kamena te objasniti njihove funkcije.
  2. Pripremiti strojeve za otkop i preradu kamena za rad.
  3. Rukovati strojevima za otkop i preradu kamena na ispravan i siguran način, primijeniti pravilno postupke pri iskopu, obradi, drobljenju, sitnjenju i sortiranju kamena.
  4. Primijeniti mjere održavanja i čuvanja strojeva za otkop i preradu kamena.
  5. Koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
Imate pitanje?